Match-it

Algemene voorwaarden

 Privacy reglement hier downloaden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERINGEN VAN DIENSTEN AAN CURSISTEN DOOR BUREAU: MATCH-IT & DE KENNISFABRIEK.NU

Deelnamevoorwaarden open opleidingen en trainingen, mediations. Match-it en de Kennisfabriek.nu (Cursusjaar 2018-2019)

 

Algemene voorwaarden open trainingen Match-it

Artikel 1 Definities

In onderstaande wordt verstaan onder:

opdrachtnemer: Match-it, hierna te noemen: Match-it ;

opdrachtgever: de organisatie, rechtspersoon of natuurlijke persoon die de deelnemer afvaardigt;

deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk de training volgt.

 

Artikel 2 Inschrijving

Inschrijving voor de door Match-it verzorgde trainingen geschiedt door het versturen van een aanmeldingsformulier per post, fax of e-mail.

Artikel 3 Bevestiging

Match-it zal de inschrijving steeds schriftelijk of per mail bevestigen, waarbij deze algemene voorwaarden als bijlage worden meegestuurd.

                      Artikel 4 Wettelijke bedenktermijn

Indien de inschrijver een particulier is en zich ook als particulier inschrijft, heeft hij een wettelijke bedenktermijn van 14 kalenderdagen. Gedurende die periode kan hij zijn inschrijving zonder motivering ongedaan maken.

Artikel 5 Annulering/overboeking door de deelnemer na de wettelijke bedenktermijn

Annulering/overboeking door de deelnemer na de wettelijke bedenktermijn is uitsluitend schriftelijk of per mail mogelijk tot uiterlijk 6 weken voor de geplande eerste trainingsdag. De deelnemer ontvangt dan een factuur ten bedrage van € 100,– voor administratiekosten. Bij latere annulering/overboeking is het volledige bedrag verschuldigd en zal er geen terugbetaling plaatsvinden.

Artikel 6 Verhindering van de deelnemer

Bij verhindering van een deelnemer om – door Match-it als zodanig te beoordelen -overmachtredenen bij een deel van een lopende training zal Match-it op diens verzoek als inspanningsverplichting trachten om die deelnemer inhaalmogelijkheden te bieden. Bij volledige verhindering van de deelnemer is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger tijdig wordt aangemeld bij Match-it. Voor deze vervanging is de opdrachtgever / deelnemer geen extra kosten verschuldigd.

Artikel 7 Annulering door Match-it

Match-it zal zoveel mogelijk rekening houden met de door de deelnemer aangegeven voorkeurdata, maar behoudt zich het recht voor een training bij onvoldoende deelname te annuleren tot drie dagen voor de eerste trainingsdag. De deelnemers zullen van een annulering zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Match-it zal in dat geval zo spoedig mogelijk andere trainingsdata aanbieden. Voor eventuele alternatieve data geldt dit artikel onverkort.

Als Match-it vervolgens besluit om een training in het geheel niet meer aan te bieden, wordt dat zo spoedig mogelijk aan de deelnemers kenbaar gemaakt. Eventuele reeds aan Match-it terzake gedane betalingen zullen door Match-it worden terugbetaald met inachtneming van artikel 8 lid e.

Artikel 8 Facturering en betalingsvoorwaarden

a. Match-it zal voorafgaande aan de training een factuur verzenden na inschrijving als bedoeld in artikel 2.

b. Betaling van de door de opdrachtgever / deelnemer verschuldigde bedragen dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

c. Indien betaling binnen de in lid b van dit artikel genoemde termijn niet heeft plaatsgevonden, is vanaf de vervaldatum de wettelijke rente verschuldigd alsmede een vergoeding voor incassokosten.

Als het gaat om een consument worden incassokosten in rekening gebracht conform het ‘Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’, als genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW.

Als het gaat om een rechtspersoon of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt als incassokosten aanspraak gemaakt op een bedrag van 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-.

d. Naast de opdrachtgever blijft de deelnemer altijd hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de hier bedoelde verplichtingen.

e. Als Match-it om welke reden dan ook aan de opdrachtgever / deelnemer een terugbetaling verschuldigd is, zal die terugbetaling door Match-itgeschieden binnen uiterlijk 14 dagen nadat die verplichting is komen vast te staan.

Artikel 9 Vertrouwelijke behandeling van opdrachtgever- / deelnemerinformatie Alle informatie (omtrent bijvoorbeeld bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen en strategieën) die door opdrachtgevers en / of deelnemers verstrekt wordt voorafgaande, gedurende of na afsluiting van een trainingstraject is vertrouwelijk voor Match-it, haar interne medewerkers en haar externe zakenpartners / freelance trainers. Ter waarborging daarvan is Match-it met alle betrokkenen geheimhoudingsverklaringen overeengekomen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

Match-it is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de training, de annulering door Match-it, haar werknemers en / of door andere personen die door of vanwege Match-it te werk zijn gesteld of van wier diensten door Match-it gebruik is gemaakt, tenzij aan Match-it grove nalatigheid is te verwijten.

Artikel 11 Auteursrecht en intellectuele eigendom

Het verstrekte trainingsmateriaal wordt eigendom van de deelnemer. De intellectuele eigendom van de training en het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige, bij de training verstrekte, materialen berusten bij Match-it. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Match-it mogen geen gegevens uit en / of gedeelten en / of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal worden vermenigvuldigd en / of gepubliceerd, op welke wijze dan ook.

Artikel 12 Vervanging trainer

Match-it behoudt te allen tijde de vrijheid trainers, die door haar met de uitvoering van een training zijn belast, te vervangen door andere trainers.

Artikel 13 Permanente Educatie

De deelnemer aan trainingen voor wie PO of PE punten van toepassing zijn gaat er mee akkoord dat zijn persoonsgegevens desgevraagd aan de hem controlerende beroepsorganisatie worden verstrekt, teneinde deze instanties in staat te stellen natrekkingen te doen of audits te kunnen uitvoeren.