Match-it

Klachtenregeling

Privacy 

Alle betrekking hebbende gegevens van onze curisten worden verwerkt met inachtneming van de geheimhoudingsbepaling van artikel 74 wet Suwi en met inachtneming van de Wbp. Zie verder ons privacy reglement op onze site bij de Algemene Voorwaarden.

Klachtenregeling

Waarom een klachtenregeling?

De directie van Match-it  en de Kennisfabriek.nu staat in voor het leveren van kwalitatief uitstekende trainingen, adviezen en mediation-, en coachingstrajecten. Toch kan er  soms een situatie ontstaan waarbij de klant deze kwaliteit onvoldoende acht en hierover een klacht wil indienen. Hiervoor is een klachtenregeling van kracht. Deze regeling stelt klanten van Match-it in staat om klachten over de kwaliteit van de dienstverlening aan de orde te stellen. Naast een signaal- en verbeterfunctie heeft de klachtenregeling tot doel om de klacht in samenspraak met klager naar tevredenheid af te handelen en indien mogelijk tot een oplossing te komen. Bij binnenkomst van een klachtenformulier wordt de ontvangst daarvan binnen 3 werkdagen bevestigd en wordt de klager op de hoogte gesteld van de verdere procedure.

Bemiddeling

In eerste instantie zal een lid van de directie of een medewerker van Match-it binnen 14 dagen contact opnemen met klager om over de klacht van gedachten te wisselen om te proberen daarvoor een oplossing te bewerkstelligen. Wie contact opneemt, is afhankelijk van het onderwerp en de context van de klacht. Als een directe oplossing niet mogelijk is, wordt via bemiddeling geprobeerd het probleem op te lossen met degene tegen wie de klacht gericht is. De bemiddeling wordt geleid door een directielid of een medewerker die niet bij de uitvoering van de opdracht betrokken is. Deze past hoor en wederhoor toe, tracht een oplossing te bereiken, waarmee beide partijen zich kunnen verenigen en geeft een advies over hoe de klacht opgelost zou kunnen worden. Klager wordt hiervan binnen 14 dagen na de bemiddelingspoging op de hoogte gebracht.

Openbaarheid van de klachtenregeling

De directie van Match-it zorgt ervoor dat deze regeling voor haar opdrachtgevers en voor belanghebbenden ter inzage beschikbaar is.

Vertrouwelijkheid

Alle bij of via Match-it werkzame, bij de klacht betrokken personen, alsmede de voornoemde bindend adviseur staan jegens de klager in voor de vertrouwelijke behandeling van de klacht.

Wijzigingen van de regeling

In gevallen waarin de regeling niet voorziet, beslist een onafhankelijke derde door middel van een bindend advies. Eventuele consequenties van dat advies worden door Match-it binnen drie dagen na het advies opgepakt. De bindend adviseur is:

Dhr R. de Tettelaar

P.O. Box 5530
NL 6802 EM Arnhem
r.tettelaar@global-network-group.eu                                                                                                                                                                                       

De gehele klachtenregeling neemt maximaal 6 weken in beslag. Mochten wij langere tijd nodig hebben voor onderzoek wordt u hiervan in kennis gesteld.

Bewaringstermijn

Het klachtdossier zal door Match-it na de datum van definitieve afwikkeling van de klacht  tenminste twee jaar worden bewaard.

Adressering

Match-it (Paul Tijssen )

Plasdijk 2B

7475 TD Markelo

info@match-it.info

Formulier klachtenregeling hier downloaden

Nog enkele plaatsen:

9-10-11 /14-15-16 augustus 2023

Versnelde mediationopleiding -Summer Course