Match-it


Direct inschrijven!

Training buurtpreventie

250,00 btw vrijgesteld

Klik op de onderstaande tabjes voor meer informatie

Projecten Buurtpreventie zijn relatief makkelijk toepasbaar. De grote schaal waarop deze projecten een aantal jaren geleden voorkwamen, laat dat wel zien. De ervaring leert dat projecten makkelijker op te zetten zijn in buurten waar mensen zich redelijk betrokken en verantwoordelijk voelen. Daarnaast gaat het in de praktijk vaak om gebieden met een redelijk homogene bevolkingssamenstelling of gebieden waar een bewonerskern aanwezig is die dezelfde gedrevenheid heeft.

Voorbeelden

  • Den Haag kent verschillende buurtpreventieachtige projecten. Zo is Nachtpreventie een project waarbij bewoners ’s nachts de straat op gaan.
  • Buurtpreventie Westland. Buurtpreventie Westland werkt samen aan leefbaarheid en veiligheid in de Westlandse woonkernen door samen met de politie en de gemeente toezicht te houden in de buurt. Het initiatief won in eind 2007 de Veiligheidsprijs van RPC Haaglanden.
  • In Bergen op Zoom zijn zo’n twintig buurtpreventieteams actief met in totaal ongeveer 500 deelnemers. De teams richten zich op een buurt of wijk en variëren van 14 tot 50 deelnemers.
  • Buurtpreventie Venlo. Buurtpreventie werd in 2009 geïntroduceerd in de wijk Tegelen. Door het succes van dit project is Buurtpreventie inmiddels uitgebreid naar meerdere wijken.

Over de opleiding

Doel van buurtpreventieprojecten is het vergroten van het informeel toezicht. Daarmee neemt de sociale controle toe, wat bijdraagt aan de subjectieve en objectieve veiligheid. Projecten kunnen eventueel worden uitgebreid met woon- en leefregels. Daarbij kan corrigerend worden opgetreden aan de hand van gezamenlijk opgestelde woon- of leefregels. Hierdoor neemt de overlast af en de leefbaarheid toe.

Doel van de opleiding

Kosten en capaciteit

Projecten zijn met relatief weinig middelen te realiseren. Het benodigde activiteitenbudget per buurtpreventieteam wordt gebruikt voor trainingen en coaching. Daarnaast worden er nog kosten gemaakt voor veiligheidshesjes, zaklantaarns, mobiele telefoons, enzovoort. Ook de capaciteit is redelijk te overzien. Natuurlijk moeten bewoners bereid zijn om er energie in te steken. Dit is een belangrijke succes- of faalfactor. Maar ook instanties zoals gemeente en politie moeten capaciteit leveren. De politie kan een coördinator buurtpreventieteams aanstellen of kiezen voor een grotere inbreng van wijkagenten. Match-it facilteert bij het opzetten, trainen, begeleiden van buurtpreventie projecten.

Partij die het initiatief neemt

Bewoners, politie, gemeente.

Andere betrokken partijen

Woningcorporatie, winkeliers.

Resultaat

Bewoners in buurtpreventieprojecten hebben een grote invloed op de actiebereidheid van de andere bewoners bij het signaleren van criminaliteit en overlast. Zij vervullen een voorbeeldfunctie voor de overige bewoners. Doorgaans is na circa een jaar het aanzien van gebouw en woonomgeving zichtbaar verbeterd (netter, minder vervuild). Ook het gevoel van veiligheid bij de bewoners is dan veelal verbeterd. Tot slot blijkt doorgaans een vergroting van buurtbetrokkenheid onder de bewoners te ontstaan.

Uit evaluaties van projecten in Venlo, Apeldoorn en Breda (waar de buurtpreventie door volontairs wordt uitgevoerd) komt naar voren dat bewoners de projecten waarderen en dat deze bijdragen aan de preventie van criminaliteit.

Trainers

Paul Tijssen
Jurist afgestudeerd in arbeidsrecht
Ervaren trainer op NLP leest
Coach, MFN/ADR mediator, erkend door het CCV
Interim management
Oprichter van: www.match-it.info, buurtbemiddelingsacademie.nl, mediatorvinden.nl.

Werkvormen

De cursusdagen zijn gevarieerd en levendig. Er wordt gewerkt met groepen van maximaal 10 deelnemers en 1 trainer. Naast theoretische overdracht leert u door rollenspellen, casussen, zelfassessment en feedback. U oefent een aantal keren met acteurs, waarbij de trainer ook zal als acteur optreden (PAC methode). Tijdens de opleiding zal er veel individuele aandacht zijn en werkt u aan uw persoonlijke ontwikkelpunten. U krijgt in een persoonlijk 1-op-1 gesprek feedback en advies van de trainer.

Studiebelasting en doorlooptijd

De training bestaat uit 4 dagdelen (2 dagen).

In het kort

De opleiding

Waar & wanneer

Kosten & materiaal

Meer info

Categorie:
Nog enkele plaatsen: