Match-it

Meldcode training

Meldplicht

In de kinderopvang geldt een meldplicht wanneer er aanwijzingen bestaan van een geweld- of zedendelict tegen een kind door een medewerker. Deze meldplicht houdt in dat de houder vermoedens moet melden bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur overlegt met de houder of er aangifte moet worden gedaan bij de politie. Vermoedt een medewerker dat de houder zich schuldig maakt aan een geweld- of zedendelict? Dan moet de medewerker aangifte doen bij de politie. Ook kan hij/zij contact opnemen met de vertrouwensinspecteur.

Protocol en meldcode stap voor stap

In het protocol schrijft de meldcode schrijft stap voor stap voor welke acties pedagogische medewerkers en kinderopvangorganisaties moeten ondernemen als zij kindermishandeling vermoeden. In het protocol zijn drie verschillende routes opgenomen. Hieronder vindt u een kort overzicht van de stappen die in elke route worden genomen.

Let op: dit is een zeer beknopt overzicht. Bij de uitvoering van de stappen moet de toelichting die in het protocol staat worden gebruikt. Daar staat bij elke stap ook omschreven wie de betreffende stap moet zetten.

De nieuwe Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling geeft professionals meer houvast bij het signaleren en zo nodig melden en stoppen van kindermishandeling. U zult vaker, sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De Training omgaan met de Meldcode is bedoeld voor iedereen werkzaam in de kinderopvang.

Iedereen die met kinderen werkt, moet op de juiste manier kunnen handelen als signalen van kindermishandeling zijn geconstateerd. Deze training geeft u inzicht in de signalen en hoe te handelen met behulp van de Meldcode. U doorloopt de belangrijke stappen, weet wanneer en bij wie u terecht kunt voor hulp.

Enkele thema,s uit ons aanbod die wij behandelen:

– Wat doe je bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling.
– Hoe voer je een gesprek met ouders of cliënten.
– Hoe maak je een goed verslag.
– Wat doet Veilig Thuis.
– Wat is de kindcheck en wanneer pas je die toe.

Nog enkele plaatsen:

14-15-16 /19-20-21 augustus 2024

Versnelde mediationopleiding -Summer Course